Solvychegodsk

Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk)

Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk) Kozma Prutkov Art-festival within The North Festivals Constellation project. July 18-19, 2014, Russia (Solvychegodsk)